يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ ۱۷:۰۴
 
«وظیفۀ علم»، چنانکه نیلز بور می‌نویسد، «هم گسترش دامنۀ تجربیات ما و هم به نظم کشیدن آن‌ها است». «علم»، چنانکه در کلام یکی از فیلسوفان مدرن منعکس گشته، «نهایتاً می‌خواهد اطلاعات تجربۀ ما را نظام‌مند کند». در این مقاله خواهم کوشید تا نشان دهم که این دو جمله، به رغم سادگی و ظاهر بی‌ضرر‌شان، نتایجی مخالف با روش علمی و فلسفۀ معقول در‌بر‌دارند.
تخمین زمان مطالعه : ۳ دقيقه
 
تلاش برای تفسیری واقع‌گرایانه از تجربه
 

این مقاله، که فشردۀ تز دکتری فایرابند تز دکتری است، نشان می دهد این گزاره که وظیفۀ علم، گسترش دامنۀ تجربیات ما و به نظم کشیدن آن‌ها است، نتایجی مخالف با فلسفۀ معقول دارد.

اشاره:
فایرابند که از بزرگترین فیلسوفان علم قرن بیستم است‌ ــ آرایی دارد که معمولا خاطرجمعی آدم را دربارۀ بسیاری چیزها، بویژه دربارۀ علم برهم می‌زند؛ لذا تعداد افرادی که فلسفۀ او را دوست داشته باشند چندان زیاد نیست. اما کار فلسفه با دوست داشتن یا نداشتن آدم‌ها پیش نمی‌رود و مثلاً در مورد همین جناب فایرابند می‌توان دید که چگونه تاثیری جدی در رأی فیلسوفان بعدی داشته است. غیر از تاثیر عمومی او در فلاسفۀ علم، فقط دو نمونه از تاثیرات خاص او یکی نفوذ بیش از شمارۀ او در چرچلند و دیگری رورتی را می‌توان برشمرد.

برای فهم رای این فیلسوف علم کتاب‌های علیه روش Against Method (ویراست سوم ۱۹۹۳) و سلطۀ وفور Conquest of Abundance (کتابی که پس از مرگش انتشار یافت) را بایستی خواند. اما یک راه مجمل‌تر دیگر هم هست و آن عبارتست از خواندن فصل اول جلد اول مجموعه مقالات او و از میان ۷ مقالۀ فصل نخست هم برای کسی که نخواهد به جزئیات بیشتر توجه نماید خواندن دو مقالۀ اصلی‌تر از میان آن‌ها یعنی یکی مقالۀ دوم و دیگری مقالۀ چهارم می‌تواند لبّ افکار او را بنمایاند. برای اهل فن نیز خواندن این دو مقاله در کنار کتاب‌های مذکور گریزناپذیر است. در حقیقت فایرابند ابتدا در همین دو مقاله بیشتر آرای اساسی خود را ارائه داده و بعدها آن‌ها را به صورت کتاب علیه روش درآورده است.

از میان این دو مقاله، اولی تحت عنوان An attempt at a realistic interpretation of experience  (در ۱۹۵۸ برای نخستین بار و در ۱۹۸۱ در مجموعه مقالاتش زیر نظر جان پرستون مجددا چاپ شد) فشردۀ پایان نامۀ وی است که زیر نظر پوپر نوشته اما تحت تاثیر ویتگنشتاین دوم مطالبی در آن وارد ساخته و بذر افکاری را در آن کِشته که او را به راهی متفاوت از راه استادش، پوپر، کشانده. این مقاله زیربنای همۀ افکار بعدی وی است. آنچه در زیر آمده ترجمۀ همین مقاله است.

چکیده:
«وظیفۀ علم»، چنانکه نیلز بور می‌نویسد، «هم گسترش دامنۀ تجربیات ما و هم به نظم کشیدن آن‌ها است». «علم»، چنانکه در کلام یکی از فیلسوفان مدرن منعکس گشته، «نهایتاً می‌خواهد اطلاعات تجربۀ ما را نظام‌مند کند». در این مقاله خواهم کوشید تا نشان دهم که این دو جمله، به رغم سادگی و ظاهر بی‌ضرر‌شان، نتایجی مخالف با روش علمی و فلسفۀ معقول در‌بر‌دارند.

برای آسان شدن، هر تفسیری را از علم (و به طور کلی از دانش تجربی) که مستلزم فرضی معادل دو جملۀ فوق‌الذکر باشد، تفسیری پوزیتیویستی می‌نامم. نمونه‌های تفاسیر پوزیتیویستی در چنین معنایی عبارتند از (۱) ابزارگرایی، یعنی این نگرش که نظریه‌های علمی ابزارهای پیش‌بینی‌اند، و واجد هیچ معنای وصفی نیستند؛ و (۲) این نگرش پیچیده‌تر که نظریه‌های علمی معنادارند، اما معنایشان فقط مدیون اتصال آن‌ها به تجربه است.

من به صورت زیر پیش خواهم رفت: پس از تذکر چند نکتۀ مقدماتی دربارۀ مفهوم مشاهده‌پذیری، به توسعۀ برخی نتایج پوزیتیویسم دست خواهم زد. این نتایج در غالب یک آموزه (آموزۀ پایداری، بخش ۳) اظهار خواهد شد. نشان داده خواهد شد که اعتراضاتی جدی علیه آموزۀ پایداری و نیز علیه تلاش‌های مرسوم برای دفاع از آن (بخش‌های ۴ و ۵) وجود دارد. آموزه‌ای جایگزین بررسی شده و نتایج آن توسعه داده خواهند شد (بخش ۶). شاید شایسته باشد آموزۀ اخیر را تلاش برای تفسیری واقعگرایانه از تجربه بنامیم. مطلب را با بحثی در باب وضع منطقی استدلال‌های مخالف با آموزۀ پایداری، و به طور کلی مجادلۀ میان پوزیتیویسم و واقع‌گرایی جمع خواهم کرد.

+ متن کامل مقاله را می‌توانید از بالا در قسمت «دریافت فایل» دانلود کنید.

کد مطلب: 1179