ترجمان 26 بهمن 1392 ساعت 9:30 http://tarjomaan.com/barresi_ketab/5054/ -------------------------------------------------- جامعه‌شناسی علم و تمدن اسلامی عنوان : پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی -------------------------------------------------- مسعود العالم چودوردی استاد دانشگاه سلطان قابوس از اسلامی‌سازی علم علی‌الخصوص اقتصاد سخن می‌گوید. به عقیدهٔ وی اگرچه تلاش انسان‌ها در عرصهٔ اقتصاد حداکثرسازی سود است اما باید ارزش‌ها و هنجارهای دینی را در نیز در نظر گرفت. متن : این کتاب مشتمل بر دوازده بخش کلی است و نویسنده که استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان است، دربارۀ مفاهیمی مانند آگاهی بشری، اقتصاد اسلامی، نگاه فایده گرایانه و رویکرد اسلامی با درک توحیدی مباحث خود را به پیش می برد. در مقدمۀ این کتاب آمده است که رشد نظام مالی و اقتصادی کشورهای مسلمان در دهه های اخیر، مسلم و غیرقابل انکار است اما علیرغم این امر، هنوز زمینه های قابل بحثی به لحاظ معرفت شناسانه و عملکردی در حوزۀ مسائل اقتصادی و نظام های اسلامی قابل طرح است. نویسنده علاوه بر این بر اهمیتِ اسلامی سازی علوم و نقشی که محققان مسلمان در پایه گذاری مداوم نوعی نظریه و گفتمان اقتصاد اسلامی ایفا می کنند، اشاره می نماید. علاوه بر این نگارنده با تاکید بر مسئلۀ انگارۀ جهانی و موضوع جهان شمولی و خاص بودگی پدیده ها و استناد به آیات و روایات قرآن بر این موضوع تاکید می نماید که از آن جا که همه موجودات و دانش بشری مخلوق خدایی واحدند، لذا می توان بسط دانش بشری در امور اقتصادی و مالی را نیز با اتکا به ادیان الهی و بطور خاص قرآن پیگیری نمود. بر پایۀ این فهم، اقتصاد علمی است که در آن اگرچه عاملان در آن بر اساس به حداکثررسانی سود و فرصت های فایده گرایانه عمل می کنند اما از سوی دیگر می بایست مسئلۀ ارزش های اخلاقی و هنجارهای تایید شدۀ دینی را نیز در نظر گرفت و مورد توجه قرار داد. در حقیقت اقتصاد اسلامی به شیوه ای که در این کتاب تئوریزه می شود و تحت عنوان گفتمان اقتصاد اسلامی در آرای توحیدی و دیگران برجسته می گردد، صرفاً یک علم تجویزی عاری از مبانی اخلاقی نیست، بلکه علمی است که هم قدرت فهم و تبیین واقعیات را دارد و هم اینکه مجهز به مبانی ارزشی و اسلامی شده است. فهرست عناوین کتاب:Chapter 1 : Introduction Chapter 2 : Concept of Worldview versus Paradigm Chapter 3 : Unity of Knowledge as the Worldview Chapter 4 : Human Consciousness Chapter 5 : Islamic Economics and Finance: The Moral Basis Chapter 6 : Tawhidi Questions of Technology and Technological Change Chapter 7 : Human Well-Being Adversely Affected by Interest-Based Financing Chapter 8 : Problems of Economic Reasoning and the Islamic Panacea Chapter 9 : Problems of Financial Reasoning and the Islamic Alternative Chapter10: The Illogical Basis of Interest Rates Chapter11: Questioning Modernity by the Tawhidi Worldview Chapter 12: Conclusion Glossary of Arabic Terms References Index اطلاعات کتاب شناختی: چودوردی، مسعود العالم، پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی؛ اقتصاد، جامعه، اخلاق و علم، انتشارات جهان علمی، ۲۰۰۷Choudhury, Masudul Alam. The Universal Paradigm and the Islamic World-system: Economy, Society, Ethics and Science. World Scientific, 2007