به نام خدا
استاد/مترجم گرامی،
باعرض سلام و ادب؛
 «تَرگویه» جایی است برای انتشار و بازنشر مباحثی که پیرامون مسالۀ ترجمه، تالیف یا ترجمه شده‌اند. ضرورت چنین جای تخصصی‌ای در فقدان مجلاتی چون “مترجم” و “مطالعات ترجمه” بیشتر احساس می شود.
تمامی مسائلی که به نوعی به ترجمه بازگشت دارند با هر رویکردی ـ اعم از رویکرد تاریخی، فلسفی، جامعه شناختی و … ـ در اینجا منتشر می‌شود. و از همه کسانی که ترجمه برای ایشان دغدغه ای فکری ایست دعوت به همکاری می شود. برای ارتباط با ما با این ایمیل مکاتبه بفرمایید.blogs@tarjomaan.com

مباحثی که در ترگویه می تواند مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد، عبارتند از :
1)نظریه ترجمه
- فلسفۀ ترجمه
- ترجمه و زبان
- ترجمه و گسترش زبان
- ترجمه و بی انضباطی زبانی
- ترجمه و هرمنوتیک
- ترجمه پذیری متون
- ترجمه و خلاقیت
- ترجمه و بازآفرینی معنا و جهان
- ترجمه و تفکر
2)ترجمه و سیاست
- ترجمه معاهدات و قراردادها
- ترجمه های همزمان سیاسی
- ترجمه و انقلاب های نرم
- ترجمه و استقلال
- ترجمه و هژمونی
- ترجمه و دیلپماسی عمومی
3)ترجمه و فرهنگ
- ترجمه و ارزش
- ترجمه و تکثر فرهنگی
- ترجمه و سبک زندگی
- ترجمه و هویت
- ترجمه و سانسور
4)ترجمه و اقتصاد
- اقتصاد ترجمه
- ترجمه و تکنولوژی
- ترجمۀ تکنولوژیک (ماشین ترجمه)
- ترجمه و تولید ثروت
- ترجمۀ دانش
5)ترجمه و دین
- ترجمه پذیری متون مقدس
- دین، زبان، ترجمه
6)تاریخ ترجمه
- ترجمه در ایران معاصر
- نهضت ترجمه
7)تجربیات مترجمها
- آموزش ترجمه
- ترجمه و آکادمی
- کتاب گزینی برای ترجمه
- واژه گزینی
- کلاسهای زبان معضلی برای ترجمه!!
- کارگاه های ترجمه
8)ترجمه و قالب‌ها
- ترجمۀ رمان
- ترجمۀ شعر
- ترجمۀ تئاتر و نمایشنامه
- ترجمۀ متون کهن
- ترجمۀ متون مقدس
- ترجمۀ متون کلاسیک