خبرنامۀ شمارۀ دو، بهمن ۱۳۹۳سفرنامه میشل فوکو به ایران

انقلابی با دستان خالی
نوشتۀ دیدیه اریبون، ترجمۀ حسین درخشان
هنگامی که آیت‌الله خمینی پاریس را در اول ۱۹۷۸ ترک کرد، فوکو در فرودگاه حاضر بود تا در جریان واقعه‌ای که تاثیری واقعا جهانی می‌داشت باشد. در ۱۳ فوریه مقاله‌ای جدید برای کوریه‌ره فرستاد. شاه رفته بود و آیت‌الله خمینی هم به ایران بازگشته بود. میلیون‌ها ایرانی خیابانی را که از فرودگاه به مرکز تهران می‌رسید پر کرده بودند، میلیون‌ها زن و مردی که فریاد می‌زدند «خمینی، خوش آمدی». فوکو دربارۀ آینده تعمق کرده بود. او پیش‌تر در مقاله‌ای نوشته بود: «من بلد نیستم تاریخ آینده را بنویسم. من یک پیش‌بین ناشی گذشته‌ام. اما دوست دارم چیزها را در حین رخ دادنشان بفهمم. چرا که این روزها هیچ چیز پایان‌یافته نیست، و تاس‌ها همچنان چرخ می‌خورند. این ممکن است کار یک «روزنامه‌نگار» باشد، ولی من تنها یک مبتدی هستم». دیدیه اریبون، نویسنده فرانسوی، در کتاب بیوگرافی میشل فوکو فصلی را به سفرهای او به ایران اختصاص داده است. ترجمه‌ای از این فصل از کتاب برای اولین بار به فارسی منتشر می‌شود.


پروندۀ فلسفۀ تکنولوژی

فلسفۀ تکنولوژی به لحاظ تاریخی در پس انبوه مکتوبات در حوزۀ فلسفۀ علم از یک سو و اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی دربارۀ تکنولوژی از سوی دیگر، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. هدف پرونده فلسفۀ تکنولوژی ترجمۀ مجموعه‌ای از مقالات و فصول از کتاب‌های معاصر در این شاخه از فلسفه است. امید می‌رود که ترجمۀ مقالات دست اول و تأثیرگذار در حوزۀ فلسفۀ تکنولوژی موجب تعمیق و بسط ادبیات فارسی‌زبان موجود در این حوزه شود و فرصت‌هایی را برای اندیشیدن دربارۀ این جنبۀ کلیدی از زندگی معاصر فراهم آورد.


مروری بر کتاب جالب جوئنا بورک

روایت درد: از دعا تا آرامبخش
نوشتۀ جاناتان ری، ترجمۀ نجمه رمضانی
آیا درد ملال‌آور است، غیر قابل وصف است یا اصلاً چیز خوبی است؟ کتاب یوهانا بورک یادآور روزهایی است که گمان می‌رفت دردهای عذاب‌آور انسان‌سازند.


ترجمۀ مقاله
سرمایه داری، آزادی و پرولتاریا
نوشتۀ جرالد کوهن، ترجمۀ حمید حسنی
لیبرال‌ها و اختیارگراها در حالی به آزادی به مثابه ویژگی ذاتی سرمایه‌داری می‌نگرند که از ناآزادی ‌خاصی چشم می‌پوشند که ضرورتاً، با آزادیِ سرمایه‌داری همراه است.


نقد راتیکاینِن بر کتاب «فلسفۀ تحلیلی چیست؟»

فلسفۀ تحلیلی چه بود؟
ترجمۀ علیرضا کاظمی
راتیکاینِن کتاب «فلسفه تحلیلی چیست» گلوک را آموزنده می‌داند اما با سوال اصلی آن دربارۀ ماهیت و مرزبندی فلسفۀ تحلیلی مخالف است. او در این نوشته از دیدگاه جایگزین خود می‌گوید.


ترجمۀ یادداشت

چرا باید کتاب‌ جدید بخوانیم؟

نوشتۀ آنتونی تیم پارکز، ترجمۀ محمود بدرلو
آیا قبلاً چنین اثری که از نمونه‌های امروزی نیز بهتر باشد خلق نشده است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا به دنبال کتاب‌های معاصر هستیم در صورتی که نوشته‌های کلاسیک با قیمت‌ پائین در دسترسمان هستند.

وبلاگ «کتابخوان»
افول کتاب، مسلمانان در غرب
رابطه‌ی عشق و خوراکی
شکار نفرت‌پراکنان، فراتر از کتاب الکترونیک
وبلاگ «تَرگویه»
نگاهی به ترجمۀ کتاب «وزن چیزها»
شاه مارتین لاچر
ترجمۀ «سرمایه در قرن بیست و یکم» و حواشی‌اش