پایش فکری و فرهنگی جهان اسلام به صورت ماهانه به مهترین تحولات فرهنگی و فکری دنیای اسلام می پردازد.
در فصل اول اطلاعات کتابشناسی 60 جلد کتاب تازه انتشار یافته در حوزه علوم انسانی و اسلامی آمده است. فصل دوم پایش فکری_فرهنگی به نشست ها و همایش های اخیر جهان اسلام پرداخته است. فصل سوم مواضع و دیدگاه  نخبگان جهان عرب نسبت به حوادث روز را بررسی می کند. در فصل چهارم  فرقه دروز (موحدان)  معرفی می گردد. و در فصل آخر  "مرکز گفت و گوی ادیان ملک عبدالله" معرفی شده است.