تاریخ‌وسیاست
 
گزیده‌های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ سیاست

گزیده‌های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ سیاست

آنچه می‌خوانید: داعش مثل گوگل، شعبه‌ای از تمدن جهانی است، کدام نظام سیاسیْ «خوش‌بختی» بیشتری ایجاد می‌کند؟، آیا هانا آرنت صهیونیست بود؟، چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟، آمریکای ترامپ، آمریکای «جانگوی زنجیرگسسته» نیست، کتانی‌‌‌ها همیشه کفش‌‌‌هایی سیاسی بوده‌‌‌اند،‌آیا گوگل‌مپس طرف‌دار رژیم صهیونیستی است؟، آیا فیس‌بوک طرف‌د‌ار ترامپ بود؟، ژورنالیسم زرد، رئیس‌جمهور نارنجی و جایی که چپ‌ و راست به هم می‌رسند: انکار.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین