تاریخ‌وسیاست
 
تصویرساز: مت چِیس.

چطور سازمان‌های حقوق بشری به متحدان نئولیبرالیسم تبدیل شدند؟

برجسته‌ترین سازمان‌های حقوق بشری، مانند عفو بین‌الملل، تقریباً همزمان با پیروزیِ تاریخی نئولیبرالیسم در اواسط دهۀ ۱۹۸۰ تأسیس شدند. اما با پیگیریِ سرگذشت گفتمان حقوق بشر و ایدئولوژی نئولیبرال نشانه‌های آشکاری می‌بینیم از اینکه رابطۀ این دو از صرفِ همزمانی بسیار فراتر است. نئولیبرال‌ها مداوماً تأکید کرده‌اند که اقتصاد را نباید به سیاست آلود و سازمان‌های حقوق بشری هم منادی آن بوده‌اند که سیاست را جدای از مسائل اقتصادی باید بررسی کرد. بدین‌ترتیب، آن‌ها از دو مسیر، به نقطۀ واحدی رسیده‌اند.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب