نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
رویکرد‌ کل‌گرایانه به سنت‌های علمی
۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۲۰

رویکرد‌ کل‌گرایانه به سنت‌های علمی

نویسنده در این مقاله اولاً تلاش می‌کند تا از نقطه‌نظر معرفت‌شناسانه و جامعه‌شناسانه توضیح دهد که اسلام، رابطۀ موفقیت‌آمیزی با علم دارد و ثانیاً برداشت خود را دربارۀ چگونگی حل مسئله احیای علم در جهان اسلام را ارایه می‌کند.

 
ویتگنشتاین، مدرنیته و نقد مدرنیسم
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۰

ویتگنشتاین، مدرنیته و نقد مدرنیسم

هدف بن ویر، کاوش حد و مرزی است که در حیطۀ آن، «رسالۀ منطقی‌-فلسفی» را می‌توان در نسبت با مباحث فرهنگی و زیبا‌شناختی مدرنیته و مدرنیسم، درک کرد.

 
عدالت، حقیقت، صلح
۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۲

عدالت، حقیقت، صلح

چه ارتباطی میان «عدالت» و «حقیقت» و «صلح» وجود دارد؟ یان الستر استاد دانشگاه کلمبیا و کالج فرانسه، معتقد است بر خلاف تصور ما، این ۳ ارزش همیشه با یکدیگر سازگار نیستند.

 
بیماری تا پای مرگ: نقد عصر مدرن
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۸

بیماری تا پای مرگ: نقد عصر مدرن

آنچه برای لوییس دوپره، استاد فلسفۀ دین دانشگاه ییل، جذاب است نگرش کی‌یرکگور به گناه به عنوان امری اگزیستانسیالیستی است، نه تلقی آن به مثابهٔ یک فعلِ تنها یا یک حالت موروثی.

 
دموکراسی در جهان چند قطبی
۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۹

دموکراسی در جهان چند قطبی

شانتال موف معتقد است باید بپذریم جهان، چند قطبی است و برای صلح و ثبات، پذیرش تنوع گونه‌های سامان سیاسی سودمند‌تر از هواداری یک الگوی فراگیر جهانی خواهد بود.

 
ایدئولوژی و پسامارکسیسم
۱۲ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۵

ایدئولوژی و پسامارکسیسم

ارنستو لاکلائو استاد نظریه‌های سیاسی دانشگاه اسکس، مفاهیم «خصومت» و «ناهمگنی» را در بطن پست مارکسیسم بررسی می‌کند. نقطۀ آغاز بحث ابهامی است که در برداشت مارکسیستی از تاریخ وجود دارد.