جامعه‌شناسی علم و تمدن اسلامی
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۳۰
 
مسعود العالم چودوردی استاد دانشگاه سلطان قابوس از اسلامی‌سازی علم علی‌الخصوص اقتصاد سخن می‌گوید. به عقیدهٔ وی اگرچه تلاش انسان‌ها در عرصهٔ اقتصاد حداکثرسازی سود است اما باید ارزش‌ها و هنجارهای دینی را در نیز در نظر گرفت.
تخمین زمان مطالعه : ۲ دقيقه
 
 

این کتاب مشتمل بر دوازده بخش کلی است و نویسنده که استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان است، دربارۀ مفاهیمی مانند آگاهی بشری، اقتصاد اسلامی، نگاه فایده‌گرایانه و رویکرد اسلامی با درک «توحیدی» مباحث خود را به پیش می‌برد.

در مقدمۀ این کتاب آمده است که رشد نظام مالی و اقتصادی کشورهای مسلمان در دهه‌های اخیر، مسلم و غیرقابل انکار است اما علیرغم این امر، هنوز زمینه‌های قابل بحثی به لحاظ معرفت‌شناسانه و عملکردی در حوزۀ مسائل اقتصادی و نظام‌های اسلامی قابل طرح است.

نویسنده علاوه بر این بر اهمیتِ اسلامی‌سازی علوم و نقشی که محققان مسلمان در پایه‌گذاری مداوم نوعی نظریه و گفتمان اقتصاد اسلامی ایفا می‌کنند، اشاره می‌نماید.

علاوه بر این نگارنده با تاکید بر مسئلۀ انگارۀ جهانی و موضوع جهان‌شمولی و خاص‌بودگی پدیده‌ها و استناد به آیات و روایات قرآن بر این موضوع تاکید می‌نماید که از آن‌جا که همه موجودات و دانش بشری مخلوق خدایی واحدند، لذا می‌توان بسط دانش بشری در امور اقتصادی و مالی را نیز با اتکا به ادیان الهی و بطور خاص قرآن پیگیری نمود.

بر پایۀ این فهم، اقتصاد علمی است که در آن اگرچه عاملان در آن بر اساس به حداکثررسانی سود و فرصت‌های فایده‌گرایانه عمل می‌کنند اما از سوی دیگر می‌بایست مسئلۀ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای تایید شدۀ دینی را نیز در نظر گرفت و مورد توجه قرار داد.

در حقیقت اقتصاد اسلامی به شیوه‌ای که در این کتاب تئوریزه می‌شود و تحت عنوان گفتمان اقتصاد اسلامی در آرای توحیدی و دیگران برجسته می‌گردد، صرفاً یک علم تجویزی عاری از مبانی اخلاقی نیست، بلکه علمی است که هم قدرت فهم و تبیین واقعیات را دارد و هم اینکه مجهز به مبانی ارزشی و اسلامی شده است.

فهرست عناوین کتاب:

Chapter 1 : Introduction
Chapter 2 : Concept of Worldview versus Paradigm
Chapter 3 : Unity of Knowledge as the Worldview
Chapter 4 : Human Consciousness
Chapter 5 : Islamic Economics and Finance: The Moral Basis
Chapter 6 : Tawhidi Questions of Technology and Technological Change
Chapter 7 : Human Well-Being Adversely Affected by Interest-Based Financing
Chapter 8 : Problems of Economic Reasoning and the Islamic Panacea
Chapter 9 : Problems of Financial Reasoning and the Islamic Alternative
Chapter10: The Illogical Basis of Interest Rates
Chapter11: Questioning Modernity by the Tawhidi Worldview
Chapter 12: Conclusion
Glossary of Arabic Terms
References
Index


اطلاعات کتاب‌شناختی:
چودوردی، مسعود العالم، پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی؛ اقتصاد، جامعه، اخلاق و علم، انتشارات جهان علمی، ۲۰۰۷

Choudhury, Masudul Alam. The Universal Paradigm and the Islamic World-system: Economy, Society, Ethics and Science. World Scientific, 2007
کد مطلب: 5054