عاقلانه خرج‌کردن (چاپ دوم)

179,100 تومان

چرا  پول خرج‌کردن گاهی دردناک و گاهی لذت‌بخش است؟ چرا گاهی چیزی را که قبلاً  گران خریده‌ایم دوبــاره با همـــان قیمـــت می‌خریـــم و احســـاس بدی هم پیـــدا نمی‌کنیم؟ چرا گران‌تر خریدن خوراکی‌ها در سفر برایمان راحت‌تر است؟ به نظرتان فرقی می‌کند که با کارت بانکی خرید کنیم یا با پول نقد؟ زندگی ما هر روز پیچیده‌تر می‌شود و تصمیم‌های مالی‌مان را نیز دشوارتر می‌کند. ما پول را از جنس عددورقم و حساب و کتــاب می‌دانیـــم و تصـــور می‌کنیم بیشتـــر با عقل ســروکار دارد، اما موقـــع خرج‌کـــردن که می‌رســــد از قضـا بیشتر احساسی عمل می‌کنیم تا عقلانی. این رفتـارهای احساســی هنگام پس‌اندازکـردن و برنامه‌ریــزی‌های مالی نیز سراغمان می‌آید و ما را به دشمن اصلی خودمان تبدیل می‌کند. دن آریلی و جف کرایسلر، در این کتاب، برپایۀ علم اقتصاد رفتاری و با نثری طنزآمیز و خواندنــی، ریشــۀ بسیـاری از باورهــای نادرســت مــا دربــارۀ پـــول و پس‌انــداز و خرج‌کردن را نشان می‌دهند و توضیح می‌دهند که چطــــور باید نگرشمان را تغییر دهیــم تا بتوانیم تصمیم‌های مالـــی عاقلانه‌تری بگیریم.

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0