شادکامی

133,200 تومان

چه چیزهایی ما را شادکام می‌کنند؟ پول بیشتر؟ شغل بهتر؟ وقت‌گذرانی با خانواده؟ تجربه‌های جدید؟ ورزش‌کردن؟ تحقیقات روان‌شناسان دربارۀ شادکامی عمدتاً بر  این مسئله متمرکز  بوده است که کدام ورودی‌ها، از قبیل پول و شغل و روابط، با خروجیِ شادکامی همراه می‌شوند. اما پل دولان، استاد علوم رفتاری در مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن، بر این باور است که در «علم شادکامی» باید فرایندی را بررسی کنیم که این ورودی‌ها را به خروجی شادکامی پیوند می‌زند: فرایند اختصاصِ توجه به هر عامل. او در این کتـاب ابتــــدا مفهــــوم شادکامی و علل آن را واکاوی می‌کنـد و جایگاه خوشی و هدفمندی را در این مفهوم برجسته می‌سازد. سپس، در بخش دوم کتــاب، سه مرحلۀ پیاده‌ســـازی شادکامـــی، یعنی تصمیم‌گیــری، طراحـی و انجام‌دادن، را  توضیـــح می‌دهــــد و راه‌هایی پیشنهــــاد می‌دهـــد که بتوانیـم زندگی خــــود را به شکلی  تازه بازسازی کنیم.

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0