شغل خوب،شغل پوچ (چاپ چهارم)

160,200 تومان

همۀ ما لحظه‌هایی را به خاطر می‌آوریم که ساعت‌ها کار بی وقفه و کسالت بار امانمان را بریده و هیچ توصیفی جز پوچی و بی‌معنایی را مناسب حال خود ندانسته‌ایم؛ از طرفی مدام خطابه‌های انگیزشی و خوش‌بینانه‌ای می‌شنویم که انگار هدفشان فقط استثمار نیروی کار و سود بیشتر است. فضای کسب‌وکار معاصر این چنین با بهره‌کشی و ملال گره خورده. اما چیکسنت‌میهای می‌گوید کسب‌وکار‌ها باید نقشی اساسی در معنابخشی به زندگی انسان معاصر ایفا کنند و معتقد است آنچه شغل خوب را از شغل پوچ جدا می‌کند نه حقوق و دستمزد، که تجربۀ غرقه شدن در کار است.غرقگی چیست و چطور می‌شود آن را ایجاد کرد؟ او در این کتاب نشان می‌دهد چه نوع رابطه‌ای با کار می‌تواند زندگی را معنادار کند و مدیران موفق چگونه توانسته‌اند محیطی معنابخش برای کارمندان خود ایجاد کنند.

 

  دانلود فهرست و صفحات اولیۀ کتاب

 

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0