نویسنده

استیو ادواردز

استیو ادواردز

نویسندۀ کتاب پاگذاشتن به ده‌کوره است. داستان‌ها و جستارهای او در اوریون، رامپ و دیگر جاها به چاپ رسیده است.