نویسنده

جان گری

جان گری

فیلسوف سیاسی و از نویسندگان نیو استیتسمن