نویسنده

دیوید چالمرز

دیوید چالمرز

فیلسوف و دانشمندِ علوم شناختیِ استرالیایی