نویسنده

نیکیل کریشنان

نیکیل کریشنان

پژوهشگر فلسفۀ اخلاق و تاریخ فلسفه در دانشگاه کمبریج