نویسنده

پریا ساتیا

پریا ساتیا

نویسندۀ کتاب هیولای زمان: تاریخ چگونه تاریخ را می‌سازد