نویسنده

گوران تربورن

گوران تربورن

استاد ممتاز جامعه‌شناسی در دانشگاه کمبریج و یکی از مهم‌ترین جامعه‌شناسانِ چپ‌گرای معاصر است.