نویسنده

جاشوا کلمن

جاشوا کلمن

روان‌درمانگر خصوصی و نویسندۀ کتاب‌های تعمیر ازدواج و شوهر تنبل