نویسنده

جیا تولنتینو

جیا تولنتینو

نویسندۀ نیویورکر