نویسنده

ربکا سولنیت

ربکا سولنیت

نویسنده و فعال اجتماعی آمریکایی است.