نویسنده

مارا فان دِر لوخت

مارا فان دِر لوخت

استاد فلسفۀ دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند