نویسنده

مالی یانگ

مالی یانگ

روزنامه‌نگار و منتقد کتاب در نیویورک تایمز است. یانگ پیش از پیوستن به نیویورک‌ تایمز در مجلۀ تایمز و خبرنامۀ رید لایک ویند می‌نوشت.